Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

AgCelence® за житните култури

Покрај обезбедувањето извонредна контрола врз болестите, производите AgCelence® може да го заштитат приносот од неповолните временски услови во текот на сезоната на растење.

Зголемената нето фотосинтеза и активацијата на нитрат редуктаза доведуваат до позелени растенија и повисоки приноси. Подобро управување со стрес може да се постигне во стресни состојби на суша. Овие и други ефекти се евалуирани од BASF и надворешни научници. Резултатите од овие евалуации се документирани и се широко достапни. Најдете некои од нив овде.

Агрономите и одгледувачите низ светот известуваат за придобивките од AgCelence® во различни агрономски системи и услови. Регулаторните власти во Европа и други региони ги одобруваат тврдењата на етикетата опишувајќи ги придобивките од AgCelence® кај житните култури.

Ефекти на AgCelence® врз житните култури:

Повисоки приноси

Житото е една од главните житни култури на глобално ниво. Одгледувано низ целиот светот, житото е главна храна во Северна Америка, Европа и Австралија и е пример за севкупната важност на житните култури за соодветна исхрана на светската популација. Вредноста на AgCelence® за подобрувањето на приносите на житните култури започнува со размислувањето за внесувањето азот кај растенијата. Внесувањето азот игра главна улога во постигнувањето максимални приноси и добар квалитет. Нитрат редуктазата е ограничувачки фактор за растенијата кога го претвораат азотот од почвата во протеини, коишто се градежните елементи за растот на растенијата. Еден експеримент во Германија покажа дека активноста на нитрат редуктазата се зголемува кај житните култури по примената на производите AgCelence®. Затоа, испорачувањето повеќе нитрат редуктаза значи подобро внесување на нитратите, што доведува до поголема биомаса на растението и повисоки приноси.

Зголемена толеранција на стрес

Во услови на суша или други стресни услови, житото создава помалку изданоци, помалку класови по квадратен метар, помалку зрна по клас и намалена тежина на зрно. За да го обезбеди сопственото преживување, растението настојува да го заврши животниот циклус наместо да создава повеќе зрна. Следствено, приносот е намален. Култура што е потолерантна на стрес има помали загуби на принос во услови под оптималните.

Како функционира ова?

Во услови на суша растенијата ги затвораат стомите или отворите на површината на листот за да ја зачуваат водата што исто така ја намалува фотосинтезата. Тие зреат пребрзо и не може да се достигне вкупниот потенцијал на приноси. Растенијата третирани со производите AgCelence® имаат подобро управување со стомите. Поконкретно, во текот на периодите на суша тие намерно ги отвораат стомите во текот на денот за да обезбедат фотосинтеза. Ова им овозможува на растенијата третирани со AgCelence® да го доведат до максимум потенцијалот за принос дури и при временски стресни услови.

Најновата технологија вклучува употреба на термални камери за да се надгледуваат растенијата под стрес. Овие камери се познати од анализите на енергетската ефикасност на домови. Третираните растенија со AgCelence® имаат подобро управување со стомите, што резултира со контролирана транспирација, којашто доведува до поладни растенија и подобра фотосинтеза – што значи дека добивате подобри приноси.

Top