Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

AgCelence® за сончогледот

Производите AgCelence® значително ги зголемуваат приносите на сончоглед.

Ефектот на AgCelence® значително ги надминува ефектите на вообичаените концепти за заштита на култури и доведува до позелени растенија и повисоки приноси по хектар. Ова доведува до поголем профит.

Ефектот на AgCelence® е комбиниран резултат од подобро внесување на азот и зголемена фотосинтетска активност. Освен ефектите за заштита на културата како овие, додадените предности гарантираат дека растенијата ќе останат зелени подолго, ќе асимилираат повеќе енергија и ќе станат попродуктивни.

Ефекти на AgCelence® врз сончогледот: повисок принос

Ефектот на AgCelence® значи дека културите имаат повеќе енергија да создадат повисок принос. Во текот на кратките периоди на благ стрес (на пример, поради суша) предвременото зреење е поретко. Користењето на нашите производи AgCelence® води до повисоки приноси.

Top