Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Придобивки од AgCelence®

AgCelence® производите обезбедуваат спектар на физиолошки придобивки: повисок принос, подобра толеранција на стрес, зголемена ефикасност на производството и подобрен пазарен квалитет.

Како функционира ова? На пример, една од активните состојки во производите AgCelence® ја инхибира респирацијата и на габата и на растението. Последователно, габата умира.

Штом еднаш ќе завршите со планирањето и ќе одлучите на што ќе се посветите, најголем предизвик е да ги заштитите приносите и квалитетот во текот на сезоната на одгледување. На одгледувачите им се потребни дополнителни алатки да ги надминат овие абиотични фактори. Овде може да помогне AgCelence®. AgCelence® производите обезбедуваат докажани придобивки за принос и квалитет за многу од културите што ги одгледувате. Сојата, доматите и пченката се само примери.

Кај различни испитувања на културите, производите AgCelence® на BASF доведуваат до повисоки приноси, супериорен квалитет, поефикасно производство на култури и подобро управување со стрес.

AgCelence® производите ги зголемуваат фотосинтетските способности на растението. Третираните растенија произведуваат повеќе хлорофил што им овозможува да го асимилираат јаглерод диоксидот и да го претвораат во јаглеродни хидрати. Тие исто така губат помалку јаглерод преку респирација. Овие два ефекти во комбинација ја зголемуваат фотосинтезата, во голем дел доведувајќи до поголема продуктивност и принос кај растенијата.

Сушата и студот се примери на фактори на стрес на средината што влијаат на растот и развојот на растенијата. Намалувањето на влијанието на овие ефекти со користење на AgCelence® им овозможува на културите да го максимизираат потенцијалoт за принос. Растенијата произведуваат неколку супстанции како одговор на стресот, вклучувајќи етилен и видови активен кислород. Овие околности го прават растението поотпорно на абиотички фактори на стрес, што го поттикнува потенцијалот за повисоки приноси.

Зголемената нето фотосинтеза позитивно влијае на параметрите за квалитет на некои култури. Освен тоа, производите AgCelence® ја активираат нитрат редуктазата. Тоа го зголемува асимилирањето на јаглерод и азот, што може да го зголеми производството на овошје или параметрите за квалитет како што се содржината на шеќер или скроб. Подобрениот квалитет на растенијата третирани со AgCelence® може да доведе до конкурентска предност низ целиот синџир за вредност на храната - од нива до преработувачка индустрија и до пазарот за крајните потрошувачи.

Во растечки конкурентното подрачје на земјоделството, секој гледа да го максимизира враќањето на инвестицијата во производството на културата. Ефектите на AgCelence® во смисла на ефикасност на производство и берба зависат од културата. Како пример, лабораториското и теренското истражување покажаа дека производите AgCelence® ја зголемуваат активноста на нитрат редуктазата, што води до подобрена асимилација на азот. За возврат, ова го стимулира внесувањето нитрати и растењето на растението. Оваа околност води до поефикасно користење на азотот, овозможувајќи побрза и полесна берба

Top